Tillbaka

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Protokoll från årsmöte den 22 april 2016 i Uddevalla

Närvarande:
Gunilla Aronsson, Rolf Aronsson, Anita Bengtsson, Bernt Bengtsson, Hilding Egestål, Ann-Mari Franklin, Anders Hedin, Ann-Cristine Lundquist, Gull-Britt Svensson, Viveca Torrång-Carlheim,

§ 1   Öppnande
Ordföranden Hilding Egestål förklarade årsmötet öppnat.

§ 2  Kallelse
Årsmötet godkände kallelseförfarandet.

§ 3  Dagordning
Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 4  Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Hilding Egestål.

§ 5  Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Ann-Cristine Lundquist.

§ 6  Val av justeringspersoner
Anita Bengtsson och Anders Hedin valdes att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 7  Verksamhetsberättelsen
Årsberättelsen för verksamhetsåret 2015-03-06 - 2016-04-22 (bilaga 1) delades ut och föredrogs av ordföranden. Berättelsen lades till handlingarna.

§ 8  Den ekonomiska berättelsen
Årsbokslutet för Svenska Schützsällskapet för tiden 2015-01-01 - 2015-12-31, som upprättats av kassören Jan Johansson och delats ut vid mötet (bilaga 2), föredrogs och lades till handlingarna.

§ 9  Revisionsberättelsen
Revisorsuppleanten Håkan Odelhögs revisionsberättelse (bilaga 3) upplästes..

§ 10  Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorns förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för kalenderåret 2015.

§ 11  Årsavgift
Årsmötet beslutade att årsavgiften för år 2016 oförändrat ska vara 250 kr för ordinarie medlemmar samt 100 kr för studerande och arbetslösa.

§ 12  Val av ordförande
På valberedningens förslag valdes Hilding Egestål till ordförande för ett år.

§ 13  Val av två ledamöter samt en suppleant i styrelsen för två år, samt en suppleant för ett år
På förslag av valberedningen valdes Rolf Aronsson (omval) och Bernt Bengtsson (omval) till styrelseledamöter för två år. Då inget förslag till suppleant för två år fanns, uppdrog årsmötet åt styrelsen att, med stöd av valberedningen, besätta vakansen.

§ 14  Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år
På förslag av valberedningen valdes Håkan Odelhög till revisor för ett år (nyval). Då inget förslag till revisorssuppleant för ett år fanns, uppdrog årsmötet åt styrelsen att besätta vakansen.

§ 15  Val av valberedning
Årsmötet valde Gunilla Aronsson (omval) till valberedning och uppdrog åt styrelsen att utse ytterligare två valberedare. Gunilla Aronsson utsågs till sammankallande i valberedningen.

§ 16  Övriga ärenden
Inga övriga ärenden fanns att behandla.

§ 17  Avslutning
Hilding Egestål avslutade årsmötet.

Vid protokollet: Ann-Cristine Lundquist
Justeras: Hilding Egestål, Anita Bengtsson, Anders Hedin mötesordförande.

Till toppen

Protokoll från årsmöte den 6 mars 2015 i Jönköping

Närvarande:
Gunilla Aronsson, Rolf Aronsson, Anita Bengtsson, Bernt Bengtsson, Ann-Cristine Lundquist, Håkan Odelhög. Viveca Torrång-Carlheim, Peter Wågsjö

§ 1   Öppnande
Vice ordföranden Bernt Bengtsson förklarade årsmötet öppnat.

§ 2  Kallelse
Årsmötet godkände kallelseförfarandet.

§ 3  Dagordning
Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 4  Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Bernt Bengtsson.

§ 5  Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Ann-Cristine Lundquist.

§ 6  Val av justeringspersoner
Anita Bengtsson och Viveca Torrång-Carlheim valdes att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 7  Verksamhetsberättelsen
Årsberättelsen för verksamhetsåret 2014-04-27 – 2015-03-06 (bilaga 1) delades ut och lästes igenom av årsmötesdeltagarna. Berättelsen lades till handlingarna.

§ 8  Den ekonomiska berättelsen
Årsbokslutet för Svenska Schützsällskapet för tiden 2014-01-01 – 2014-12-31, som upprättats av kassören Jan Johansson och delats ut vid mötet (bilaga 2), föredrogs och lades till handlingarna.

§ 9  Revisionsberättelsen
Revisorn Thomas Lindgrens revisionsberättelse (bilaga 3) upplästes.

§ 10  Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorns förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för kalenderåret 2014.

§ 11  Årsavgift
Årsmötet beslutade att årsavgiften för år 2016 oförändrat ska vara 250 kr för ordinarie medlemmar samt 100 kr för studerande och arbetslösa.

§ 12  Val av ordförande
På valberedningens förslag valdes Hilding Egestål till ordförande för ett år.

§ 13  Val av två ledamöter samt en suppleant i styrelsen för två år, samt en suppleant för ett år
På förslag av valberedningen valdes Jan Johansson (omval) och Ann-Cristine Lundquist (omval) till styrelseledamöter för två år. Peter Wågsjö valdes till suppleant för två år (nyval). Då inget förslag till suppleant för ett år fanns, uppdrog årsmötet åt styrelsen att, med stöd av valberedningen, besätta vakansen.

§ 14  Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år
På förslag av valberedningen valdes Thomas Lindgren till revisor för ett år (omval). Håkan Odelhög valdes till revisorssuppleant för ett år (nyval).

§ 15  Val av valberedning
Årsmötet valde Gunilla Aronsson (omval) till valberedning och uppdrog åt styrelsen att utse ytterligare två valberedare. Gunilla Aronsson utsågs till sammankallande i valberedningen.

§ 16  Övriga ärenden
Årsmötesdeltagarna diskuterade möjligheter att öka deltagandet i Schützhelgerna och föreslog att vårhelger ska förläggas till april månad samt att helgerna ska annonseras i god tid i lämpliga tidskrifter och på internet.

§ 17  Avslutning
Bernt Bengtsson avslutade årsmötet.

Vid protokollet: Ann-Cristine Lundquist
Justeras: Bernt Bengtsson Anita Bengtsson Viveca Torrång-Carlheim

Till toppen

Protokoll från årsmöte den 27 april 2014 i Skara

Närvarande:
Gunilla Aronsson, Rolf AronssonAnita Bengtsson, Bernt Bengtsson, Hilding Egestål, Ann-Cristine Lundquist

§ 1   Öppnande
Ordföranden Hilding Egestål förklarade årsmötet öppnat.

§ 2  Kallelse
Årsmötet godkände kallelseförfarandet.

§ 3  Dagordning
Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 4  Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Hilding Egestål.

§ 5  Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Ann-Cristine Lundquist.

§ 6  Val av justeringspersoner
Gunilla Aronsson och Anita Bengtsson valdes att jämte mötesordföranden justera årsmötes-protokollet.

§ 7  Verksamhetsberättelsen
Hilding Egestål föredrog årsberättelsen för verksamhetsåret 130407-140427, som också delades ut (bilaga 1). Berättelsen lades till handlingarna.

§ 8  Den ekonomiska berättelsen
Hilding Egestål presenterade årsbokslutet för Svensk Schützsällskapet för tiden 2013-01-01-12-31 som upprättats av kassören Jan Johansson och delats ut vid mötet (bilaga 2). Dokumentet lades till handlingarna.

§ 9  Revisionsberättelsen
Revisorn Thomas Lindgrens revisionsberättelse (bilaga 3) upplästes.

§ 10  Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorns förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.

§ 11  Årsavgift
Årsmötet beslutade att årsavgiften för år 2014 oförändrat ska vara 250 kr för ordinarie medlemmar samt 100 kr för studerande och arbetslösa.

§ 12  Val av ordförande
På valberedningens förslag valdes Hilding Egestål till ordförande för ett år.

§ 13  Val av två ledamöter samt en suppleant i styrelsen för två år, samt en suppleant för ett år
På förslag av valberedningen valdes Rolf Aronsson (omval) och Bernt Bengtsson (omval) till styrelseledamöter för två år. Då varken något förslag till suppleant för två år eller suppleant för ett år fanns, uppdrog årsmötet åt styrelsen att, med stöd av valberedningen, besätta vakanserna.

§ 14  Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år
På förslag av valberedningen valdes Thomas Lindgren till revisor för ett år (omval) och Sture Lundblad till revisorssuppleant för ett år (omval).

§ 15  Val av valberedning
Årsmötet valde Gunilla Aronsson (omval) och Wilhelm Kempff (omval) till valberedning. Gunilla Aronsson utsågs till sammankallande i valberedningen.

§ 16  Övriga ärenden
Hilding Egestål informerade om Internationella Heinrich Schützsällskapets kommande Schützfest i Köpenhamn den 1-5 oktober 2104. Rolf Aronsson informerade om det Kyrkomusiksymposium som Svenska kyrkan och Sensus arrangerar i Uppsala den 5-7 september 2014. Uppsaladagen den 4/9, som anordnas för deltagare i symposiet som kommer redan dagen innan, avslutas med att Schütz Magnificat, SWV 468 framförs vid en konsert i Domkyrkan.

§ 17  Avslutning
Hilding Egestål avslutade årsmötet.

Vid protokollet: Ann-Cristine Lundquist
Justeras: Hilding Egestål, Gunilla Aronsson, Anita Bengtsson

Till toppen

Protokoll från årsmöte den 7 april 2013 i Örebro

Närvarande:
Gunilla Aronsson, Anita Bengtsson, Bernt Bengtsson, Hilding Egestål, Wilhelm Kempff, Ann-Cristine Lundquist

§ 1   Öppnande
Vice ordföranden Bernt Bengtsson förklarade årsmötet öppnat.

§ 2  Kallelse
Årsmötet godkände kallelseförfarandet.

§ 3  Dagordning
Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 4  Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Hilding Egestål.

§ 5  Val av sekreterare för årsmötetg
Till sekreterare för årsmötet valdes Ann-Cristine Lundquist.

§ 6  Val av justeringspersoner
Gunilla Aronsson och Anita Bengtsson valdes att jämte mötesordföranden justera årsmötes-protokollet.

§ 7  Verksamhetsberättelsen
Hilding Egestål föredrog årsberättelsen för det gångna verksamhetsåret som också delades ut (bilaga 1). Berättelsen lades till handlingarna.

§ 8  Den ekonomiska berättelsen
Hilding Egestål föredrog en resultatrapport för tiden 2012-01-01-12-31 som upprättats av kassören Jan Johansson och delats ut vid mötet (bilaga 2). Denna kompletterades med en uppgift om den aktuella behållningen på sällskapets konton, varefter rapporterna lades till handlingarna.

§ 9  Revisionsberättelsen
Revisorn Thomas Lindgrens revisionsberättelse (bilaga 3) upplästes.

§ 10  Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorns förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.

§ 11  Årsavgift
Årsmötet beslutade att årsavgiften för år 2013 oförändrat ska vara 250 kr för ordinarie medlemmar samt 100 kr för studerande och arbetslösa.

§ 12  Val av ordförande
På valberedningens förslag valdes Hilding Egestål till ordförande för ett år.

§ 13  Val av två ledamöter samt en suppleant i styrelsen
På förslag av valberedningen valdes Jan Johansson (omval) och Ann-Cristine Lundquist (omval) till styrelseledamöter för två år. Då inget förslag till suppleant för två år fanns, uppdrog årsmötet åt styrelsen att, med stöd av valberedningen, besätta vakansen.

§ 14  Fyllnadsval av en suppleant i styrelsen
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att, med stöd av valberedningen, besätta den uppkomna vakansen som suppleant för ett år (efter Hilding Egestål, som nu valts till ordförande).

§ 15  Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år
På förslag av valberedningen valdes Thomas Lindgren till revisor för ett år (omval) och Sture Lundblad till revisorssuppleant för ett år (nyval).

§ 16  Val av valberedning
Årsmötet valde Gunilla Aronsson (omval), Wilhelm Kempff (omval), och Daniel Åberg (omval) till valberedning. Gunilla Aronsson utsågs till sammankallande i valberedningen.

§ 17  Övriga ärenden
Årsmötet uppdrog åt Wilhelm Kempff att, på vacker tyska, formulera en skrivelse med önskemål om att programmen för de internationella Schützfesterna ska innhålla organiserad möjlighet för deltagarna att sjunga tillsammans. Denna skrivelse ska undertecknas av Hilding Egestål i hans egenskap av ordförande för det Svenska Schützsällskapet och skickas till ISG. Årsmötet tackade Anita och Bernt Bengtsson för arrangemangen kring detta årsmöte.

§ 18  Avslutning
Hilding Egestål avslutade årsmötet.

Vid protokollet: Ann-Cristine Lundquist
Justeras: Hilding Egestål, Gunilla Aronsson, Anita Bengtsson

Till toppen

Protokoll från årsmöte den 14 januari 2012 i Uppsala

4 bilagor;   Närvarande:
Gunilla Aronsson, Erik Hellerstedt, Jan Johansson, Wilhelm Kempff, Birgit Lindkvist Markström, Ann Cristine Lundquist, Görel Sävborg Lundgren, Mats Åberg

§ 1   Öppnande
Ordföranden Erik Hellerstedt förklarade årsmötet öppnat.

§ 2  Kallelsen
Årsmötet godkände kallelseförfarandet.

§ 3  Dagordning
Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 4   Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Erik Hellerstedt. Till ställföreträdande ordförande för punkterna 9 och 10 valdes Görel Sävborg Lundgren.

§ 5   Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Ann-Cristine Lundquist.

§ 6  Val av justeringspersoner
Gunilla Aronsson och Mats Åberg valdes att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 7   Verksamhetsberättelsen
Erik Hellerstedt föredrog årsberättelsen för 2010 som delades ut vid mötet (bilaga 1). Berättelsen lades till handlingarna.

§ 8   Den ekonomiska berättelsen
Kassören Jan Johansson föredrog balans- och resultatrapporterna för tiden 2010-01-01-12-31 som upprättats av honom och delats ut vid mötet (bilaga 2 och 3). Rapporterna lades till handlingarna.

§ 9  Revisionsberättelsen
Revisorn Thomas Lindgrens revisionsberättelse (bilaga 4) upplästes.

§ 10  Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorns förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2011.

§ 11  Årsavgiftt
Årsmötet beslutade att årsavgiften för år 2012 oförändrat ska vara 250 kr för ordinarie medlemmar samt 100 kr för studerande och arbetslösa.

§ 12  Val av ordförande
På valberedningens förslag omvaldes Erik Hellerstedt till ordförande för ett år.

§ 13  Val av två ledamöter samt en suppleant i styrelsen
På förslag av valberedningen valdes Bernt Bengtsson (nyval efter Ann-Cristine Lundquist som avböjt omval) och Rolf Aronsson (omval) till styrelseledamöter för två år. Till suppleant för två år valdes, på förslag av valberedningen, Hilding Egestål (nyval efter Per Axelsson).

§ 14  Fyllnadsval av en ledamot samt en suppleant i styrelsen
På valberedningens förslag till styrelseledamot för ett år valdes Ann-Cristine Lundquist (fyllnadsval efter Daniel Åberg, som avgått ur styrelsen). Den uppkomna vakansen som suppleant för ett år (efter Bernt Bengtsson, som nu valts till ordinarie ledamot) uppdrogs åt styrelsen, eventuellt med hjälp av Daniel Åberg, att besätta.

§ 15  Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år
På förslag av valberedningen valdes Thomas Lindgren till revisor för ett år (omval) och Barbro Englund till revisorssuppleant för ett år (omval).

§ 16  Val av valberedning
Årsmötet valde Wilhelm Kempff (omval), Gunilla Aronsson (omval) och Daniel Åberg (nyval) till valberedning. Wilhelm Kempff utsågs till sammankallande i valberedningen.

§ 17  Övriga ärenden
Årsmötet tackade avgående ledamoten Daniel Åberg för hans arbete i sällskapets styrelse. Birgit Lindkvist Markström och Wilhelm Kempff rapporterade från Internationale Heinrich-Schütz-Gesellschafts möte i Hannover 2011.

§ 18  Avslutning
Erik Hellerstedt avslutade årsmötet.

Vid protokollet: Ann-Cristine Lundquist
Justeras: Erik Hellerstedt, Gunilla Aronsson, Mats Åberg

Till toppen

Protokoll från årsmöte den 19 februari 2011 i Lund

4 bilagor;   Närvarande:
Gunilla Aronsson, Rolf Aronsson, Erik Hellerstedt, Wilhelm Kempff, Ann Cristine Lundquist, Daniel Åberg

§ 1   Öppnande
Ordföranden Erik Hellerstedt förklarade årsmötet öppnat.

§ 2   Kallelse
Årsmötet godkände kallelseförfarandet.

§ 3  Dagordning
Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 4   Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Erik Hellerstedt. Till vice ordförande för punkterna 9 och 10 valdes Gunilla Aronsson.

§ 5   Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Ann-Cristine Lundquist.

§ 6   Val av justeringspersoner
Gunilla Aronsson och Daniel Åberg valdes att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 7   Verksamhetsberättelsen
Erik Hellerstedt föredrog årsberättelsen för 2010 som delades ut vid mötet (bilaga 1). Berättelsen lades till handlingarna.

§ 8  Den ekonomiska berättelsen
Erik Hellerstedt föredrog balans- och resultatrapporterna för tiden 2010-01-01-12-31 som upprättats av kassören Jan Johansson och delats ut vid mötet (bilaga 2 och 3). Rapporterna lades till handlingarna.

§ 9  Revisionsberättelsen
Gunilla Aronsson övertog ordförandeskapet och föredrog revisorn Thomas Lindgrens revisionsberättelse (bilaga 4).

§ 10  Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att på Gunilla Aronssons fråga, i enlighet med revisorns förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2010.

§ 11  Årsavgift
På styrelsen föreslag diskuterade årsmötet särskild avgift för studerande/arbetslösa respektive för institutioner. Årsmötet beslutade att årsavgiften oförändrat ska vara 250 kr för ordinarie medlemmar för år 2012, samt 100 kr för studerande och arbetslösa redan från 2011. För institutioner etc. gjordes ingen ändring.

§ 12  Val av ordförande
På valberedningens förslag omvaldes Erik Hellerstedt till ordförande för ett år.

§ 13  Val av två ledamöter samt en suppleant i styrelsen
På förslag av valberedningen valdes Daniel Åberg (nyval efter Görel Sävborg Lundgren som avböjt omval) och Jan Johansson (omval) till styrelseledamöter för två år. Till suppleant för två år valdes, på förslag av valberedningen, Bernt Bengtsson (nyval efter Daniel Åberg som nu valts till ordinarie ledamot).

§ 14  Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år
På förslag av valberedningen valdes Thomas Lindgren till revisor för ett år (omval) och Barbro Englund till revisorssuppleant för ett år (omval). § 15  Val av valberedning
Årsmötet valde Wilhelm Kempff (nyval), Gunilla Aronsson (nyval) och Mats Åberg (omval) till valberedning. Wilhelm Kempff utsågs till sammankallande i valberedningen.

§ 16  Övriga ärenden
Årsmötet tackade Görel Sävborg-Lundgren för hennes förtjänstfulla insatser som sekreterare i sällskapet och Daniel Åberg för hans arbete med att organisera den pågående Schützhelgen.

§ 17  Avslutning
Erik Hellerstedt avslutade årsmötet.

Vid protokollet> Ann-Cristine Lundquist
Justeras: Erik Hellerstedt, Gunilla Aronsson, Daniel Åberg

Till toppen

Protokoll från årsmöte den 8 maj 2010 Missionskyrkan, Uppsala
Närvarande:
Rolf Aronsson  Erik Hellerstedt
Anita Bengtsson  Jan Johansson
Bernt Bengtsson  Wilhelm Kempff
Hannes Edvardson  Birgit Lindkvist Markström
Barbro Englund  Görel Sävborg-Lundgren
Gunnar Englund  Viveca Torrång Carlheimn
Eva Glimstedt Torslow  

§ 1   Öppnande
Ordföranden Gunnar Englund förklarade årsmötet öppnat.

§ 2   Kallelse och dagordning
Årsmötet godkände kallelseförfarandet. Den utsända dagordningen fastställdes med en mindre utökning av punkt 13.

§ 3   Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Hannes Edvardson.

§ 4   Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Görel Sävborg-Lundgren.

§ 5   Val av justeringspersoner
Eva Glimstedt Torslow och Gunnar Englund valdes att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll.

§ 6   Styrelsens verksamhetsberättelse
Gunnar Englund föredrog årsberättelsen för 2009 som delades ut vid mötet (bilaga 1). Berättelsen lades till handlingarna.

§ 7   Ekonomisk berättelse
Jan Johansson föredrog balansrapporten och resultatrapporten för tiden 2009-01-01-12-31. Rapporterna delades ut vid mötet (bilaga 2 och 3) och lades till handlingarna.

§ 8   Revisorernas berättelse
Revisorn Thomas hade avgett revisionsberättelse (bilaga 4). Eftersom han inte kunde vara närvarande, föredrogs berättelsen av Jan Johansson.

§ 9   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen På förslag av revisorn beslutade årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2009.

§ 10   Frågan om årsavgift för 2011
Styrelsen föreslog att årsavgiften skulle höjas med 50 kr för att göra det möjligt att ge alla medlemmar en medlemsbonus i form av en cd-skiva. Årsmötet beslutade att årsavgiften för år 2011 ska vara 250 kr, och att en sådan medlemsbonus ska införas. Hannes Edvardson åtog sig att välja ut en lämplig skiva, och utforma en presentationstext som ska åtfölja skivan till medlemmarna.

§ 11   Val av ordförande för ett år
Gunnar Englund hade avböjt omval som ordförande. På förslag av valberedningen valdes Erik Hellerstedt till ordförande. Erik Hellerstedt presenterade sig för de närvarande.

§ 12   Val av två ledamöter samt en suppleant i styrelsen för två år
På förslag av valberedningen valdes till styrelseledamöter för två år Rolf Aronsson (omval) och Ann-Cristine Lundquist (nyval, efter Hannes Edvardson som avböjt omval). Till suppleant för två år valdes Per Axelsson (omval). Till suppleant för ett år fyllnadsvaldes Daniel Åberg (nyval, efter Daniel Björkdahl som avsagt sig mitt i perioden).

§ 13   Val av två revisorer samt en revisorssuppleant för ett år
På förslag av valberedningen valdes Thomas Lindgren till revisor för ett år (omval). Årsmötet ansåg att det räcker med en revisor för sällskapet. Till revisorssuppleant för ett år valdes Barbro Englund (nyval).

§ 14   Val av valberedning
Årsmötet valde Gunnar Englund (nyval), Hannes Edvardson (nyval) och Mats Åberg (omval) till valberedning.

§ 15   Stadgeändring
Styrelsens förslag till stadgeändringar hade varit utsänt. Efter presentation och livlig diskussion antogs en delvis ny lydelse av stadgarna (bilaga 5). De nya stadgarna skulle underställas ett nytt föreningsmöte, som skulle genomföras genom brev till samtliga medlemmar.

§ 16   Övriga ärenden

  • Gunnar Englund gjorde en liten tillbakablick över sällskapet 2007-2010 med en framtidsvision (bil. 6).
  • Årsmötet tackade Gunnar Englund och Hannes Edvardson för deras mycket uppskattade insatser i sällskapet, och överlämnade blommor.
  • Wilhelm Kempf berättade om den internationella Schützfesten som ska hållas i Kassel den 28 oktober - 3 november 2010.
  • Erik Hellerstedt sammanfattade sällskapets uppgifter framöver så som han i dag uppfattat dem. En engagerad diskussion följde.

§ 17   Avslutning
Hannes Edvardson avslutade årsmötet. Därefter intogs "fika" i Missionskyrkans cafeteria.

Vid protokollet: Görel Sävborg-Lundgren
Justeras: Hannes Edvardson, Gunnar Englund; Eva Glimstedt Torslow

Till toppen

Protokoll från årsmöte den 25 april 2009 Wallingården, Stora Tuna
Närvarande:
Gunilla Aronsson  Rolf Aronsson
Anita Bengtsson  Bernt Bengtsson
Hannes Edvardson  Thomas Lindgren
Barbro Englund  Gunnar Englund
Wanda Geissendorf  Jan Johansson
Ann-Cristine Lundqvist  Mattias Samuelsson
Karin Smedberg  Görel Sävborg-Lundgren
Viveca Torrång-Carlheim  Klas Widegren

§ 1   Öppnande
Ordföranden Gunnar Englund förklarade årsmötet öppnat.

§ 2   Kallelse och dagordning
Årsmötet godkände kallelseförfarandet och den utsända dagordningen.

§ 3   Val av ordförande för årsmötet
På förslag av valberedningen valdes Hannes Edvardson till ordförande för årsmötet.

§ 4   Val av sekreterare för årsmötet
På förslag av valberedningen valdes Görel Sävborg-Lundgren till sekreterare för årsmötet.

§ 5   Val av justeringspersoner
Barbro Englund och Anita Bengtsson valdes att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

§ 6   Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen (bil. 1), som hade varit utsänd med kallelsen, lades med godkännande till handlingarna.

§ 7   Ekonomisk berättelse
Jan Johansson presenterade och kommenterade den ekonomiska rapporten (bil. 2), som delades ut vid årsmötet. Berättelsen lades med godkännande till handlingarna.

§ 8   Revisorernas berättelse
Revisorn Thomas Lindgren föredrog muntligt revisionsberättelsen, som genom ett missöde inte fanns tillgänglig på papper vid årsmötet. Den underskrivna revisionsberättelsen bifogas detta protokoll (bil. 3).

§ 9   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen På förslag av revisorn beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

§ 10   Beslut om årsavgift för 2010
På förslag av styrelsen beslutade årsmötet att årsavgiften för 2010 skall vara oförändrad, dvs. 200 kr. För medlemmar som önskar vara med även i Internationale Heinrich-Schütz-Gesellschaft tillkommer dessutom 255 kr (en höjning från 253 kr mot bakgrund av ändrad euro-kurs).

§ 11   Val av ordförande för ett år
På förslag av valberedningen omvaldes Gunnar Englund till ordförande.

§ 12   Val av två ledamöter samt en suppleant i styrelsen för två år
På förslag av valberedningen omvaldes Jan Johansson och Görel Sävborg-Lundgren till ordinarie ledamöter samt nyvaldes Daniel Björkdahl till suppleant (efter Hanna Drakengren som avsagt sig omval).
[I styrelsen kvarstår ytterligare ett år som ordinarie ledamöter Rolf Aronsson och Hannes Edvardson och som suppleant Per Axelsson, alla valda vid årsmötet 2008.]

§ 13   Val av två revisorer samt en revisorssuppleant för ett år
På förslag av valberedningen omvaldes Thomas Lindgren till revisor och Sture Lundblad till revisorssuppleant. Den andra posten som ordinarie revisor sattes vakant.

§ 14   Val av valberedning om tre personer för ett år
Årsmötet omvalde Barbro Englund, Wilhelm Kempff och Mats Åberg till valberedning, med Barbro Englund som sammankallande.

§ 15   Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

§ 16   Avslutning
Hannes Edvardson avslutade årsmötet.

Vid protokollet: Görel Sävborg-Lundgren

Justeras:
Hannes Edvardson, Anita Bengtsson; Barbro Englund

Efter årsmötets avslutning fördes en diskussion om sällskapets uppgift och arbetssätt och möjligheterna att få fler att delta i verksamheten. En arbetsgrupp bestående av Ann-Cristine Lundqvist, Wanda Geisendorf och Hannes Edvardson tillsattes för att fundera ut en ny strategi. Ordföranden Gunnar Englund skulle vara adjungerad till arbetsgruppen.

Till toppen

Protokoll från årsmöte den 12 april 2008 Marstrands rådhus
Närvarande:
Gunilla AronssonRolf Aronsson
Anita Bengtsson Bernt Bengtsson
Mona Carlsson Hannes Edvardson
Barbro Englund Gunnar Englund
Wanda Geissendorf Jan Johansson
Wilhelm Kempff Thomas Lindgren
Svante Lindsjö Gull-Britt Svensson
Görel Sävborg-Lundgren Viveca Torrång-Carlheim
Klas Widegren

§ 1 Öppnande
Ordföranden Gunnar Englund förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Kallelse och dagordning
Årsmötet godkände kallelseförfarandet och den utsända dagordningen.

§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Hannes Edvardson valdes till ordförande för årsmötet.

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Görel Sävborg-Lundgren valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 5 Val av justeringspersoner
Barbro Englund och Svante Lindsjö valdes att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen (bil. 1), som hade varit utsänd med kallelsen och som även delgivits Internationale Heinrich-Schütz-Gesellschaft i Kassel, lades med godkännande till handlingarna.

§ 7 Ekonomisk rapport
Jan Johansson presenterade och kommenterade den ekonomiska rapporten (bil. 2), som lades med godkännande till handlingarna. Formerna för avgiftsuppbörd diskuterades.

§ 8 Revisionsberättelse
Jan Johansson läste upp revisionsberättelsen (bil. 3), som med godkännande lades till handlingarna.

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet
Enligt förslaget i revisionsberättelsen beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för år 2007.

§ 10 Beslut om årsavgiftens storlek.
Styrelsen hade i brev till medlemmarna föreslagit att årsavgiften 2009 till Svenska Schützsällskapet skulle vara 200 kr. För de medlemmar som även önskar tillhöra Internationale Heinrich-Schütz-Gesellschaft tillkommer medlemsavgiften dit, som förväntas bli höjd till 25 Euro. Styrelsen skulle kunna vidarebefordra denna avgift till det internationella sällskapet.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 11 Val av ordförande för sällskapet
På förslag av valberedningen omvaldes Gunnar Englund till ordförande för ett år.

§ 12 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen
På förslag av valberedningen valdes följande:
Hannes Edvardson och Rolf Aronsson till styrelseledamöter för två år. Görel Sävborg-Lundgren till styrelseledamot för ett år (fyllnadsval efter Brita Östberg) Per Axelsson till suppleant för två år.

§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleant
På förslag av valberedningen valdes Sture Lundblad och Thomas Lindgren till revisorer för ett år. Posten som revisorssuppleant lämnades vakant.

§ 14 Val av valberedning
Årsmötet valde Barbro Englund, Wilhelm Kempff och Mats Åberg till valberedning.

§ 15 Avslutning
Inga övriga ärenden hade anmälts. Wilhelm Kempff framförde tack till styrelsen för dess goda arbete. Ett särskilt tack uttalades till Brita Östberg, som av hälsoskäl lämnat styrelsen. Årsmötet avslutades.

Vid protokollet: Görel Sävborg-Lundgren
Justeras: Hannes Edvardson, Barbro Englund, Svante Lindsjö

Till toppen

Webbansvarig: Rolf Aronsson, flora@minpost.nu Created on ... maj 20, 2008